top of page

Novi Zakon o alternativnom rješavanju sporova u Crnoj Gori


Autorica: Ana Stanković Mugoša, advokatica i članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore


,,Dana 6. avgusta 2020. godine stupio je na snagu Zakon o alternativnom rješavanju sporova, medijacijom, ranom neutralnom ocjenom spora i drugim načinima alternativnog rješavanja sporova, koji se odnosi na alternativno rješavanje sporova u građansko pravnim odnosima, u skladu sa međunarodnim standardima, koji se odnosi na alternativno rješavanje sporova uz učešće neutralnog trećeg lica (medijatora) koji pomaže strankama da postignu dogovor kojim se riješava njihov spor prije ili nakon pokretanja sudskog ili drugog postupka, i uređuju međusobna prava i obaveze, u skladu nacionalnim propisima i međunarodnim standardima.


Postupak medijacije je regulisan i Zakonom o parničnom postupku, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 22.07.2020. godine, na način što su regulisane dužnosti suda u vođenju parničnog postupka tako što će na pripremnom ročištu, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, ili ako u toku postupka ocjeni da bi se spor mogao rješiti medijacijom upozna stranke na mogućnost rješavanja spora alternativnim načinom.


Medijacija se zasniva na načelima dobrovoljnosti, savjesnosti i poštenja, jednakosti i pravičnosti i povjerljivosti, a sam postupak medijacije se preporučuje strankama na način kako je propisano članom 6 Zakona o alternativnom rješavanju sporova da: „Stranke će kad god je to moguće, pokušati da mirno riješe spor, prije pokretanja sudskog ili drugog postupka“. Na ovaj način je strankama nametnuta obaveza da pokušaju mirnim putem da riješe spor, pa ako ne uspiju spor da riješe u postupku medijacije mogu da pokrenu sudski postupak…”


VIŠE na strani 321, Pravni zbornik 2/20

Comments


bottom of page