top of page

Generalni sekretar UPCG

jadranka.jpg

Mr Jadranka Vojinović je generalna sekretarka Udruženja pravnika Crne Gore.

 

Email adresa: jvojinovic@t-com.me

Biografija:

Jadranka Vojinović rođena je u Podgorici gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom tri studijske godine obavljala je dužnost studenta -prodekana Pravnog fakulteta. Magistrirala je na Interdisciplinarnim post-diplomskim studijama organizovanim od strane Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Bolonji i Pravnog fakulteta u Sarajevu na temu „Politička participacija manjina na studijskom slučaju Crne Gore“.

Svoje stručno usavršavanje nastavlja pohađanjem različitih specijalističkih obuka organizovanih od strane međunarodnih organizacija u oblastima: rješavanja konflikata u multi-etničkim sredinama; upravljanja ljudskim resursima; izradi analitičkih, strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti reforme javne administracije i sl. Tokom svog petomjesečnog specijalističkog boravka u kancelariji Zaštitnika slobodnom pristupu informacijama (Informacijski Pooblašćenac) Vlade Republike Slovenije aktivno učestvuje u radu radne grupe na izradi Etičkog kodeksa zaposlenih u ovoj službi i sa visokom ocjenom završava obuku u zaštiti podataka o ličnosti i slobodnom pristupu informacijama u skladu sa evropskim zakonodavstvom. 

Svoj profesionalni angažman započinje pripravničkim stažom u Ministarstvu pravde Republike Crne Gore tokom kojeg pored aktivnog angažmana na realizaciji zakonodavnih projekata u oblasti reforme lokalne samouprave, inicira i uspješno sprovodi projekat formiranja kancelarija – Građanski biro u tri crnogorske opštine kako bi se građanima obezbjedila bolja usluga od strane jedinica lokalnih samouprava.

 

Dvadesetogodišnji profesionalni angažman kreira svojim radom kao pravni savjetnik i koordinator na projektima Evropske komisije usmjerenim na reformu javne administracije u Crnoj Gori, kroz direktno učešće u izradi strateških i zakonodavnih akata iz oblasti javne administracije. U periodu od 2008. godine do 2018. godine predavala je nekoliko predmeta iz oblasti upravnog prava na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, te u svojstvu pravnog konsultanta i eksperta za profesionalni razvoj kadrova kontinuirano je angažovana na nizu reformskih projekata finansiranih od strane međunarodnih organizacija u zemlji i regionu. U periodu od 2008.g. do 2015.g. u svojstvu rukovodioca Nacionalne jedinice za implementaciju infrastrukturnih projekata u oblasti životne sredine d.o.o. „Procon“ i državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova bila je, između ostalog, odgovorna i za pregovore sa tijelima Evropske komisije u cilju realizacije reformskih aktivnosti. Kao predavač na Fakultetu za državne i evropske studije odgovarala je za realizaciju studijskih predmeta iz upravne oblasti. Aktivno je  angažovana od strane niza međunarodnih organizacija na realizaciji obuka organizovanim za potrebe usavršavanja znanja i vještina zaposlenih u javnoj administraciji kako u zemlji tako i okruženju.

Kao član Udruženja pravnika obavljala je funkciju potpredsjednika i generalnog sekretara, a koju funkciju obavlja i danas. Član je i strukovne organizacije praktičara u upravi.

Takođe, aktivno je učestvovala kao član niza uredničkih odbora na izradi priručnika za službenike i namještenike, i u svojstvu autora i koautora objavila niz specijalističkih radova.   

bottom of page