top of page

Biografija prof. dr Zorana Rašovića

zoran rasovic.jpg

Dr Zoran Rašović je član Senata Udruženja pravnika Crne Gore, i redovni je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Rođen je 18. 02. 1959. godine u Podgorici, tada Titogradu. Pravni fakultet završio je u rodnom mjestu sa prosječnom ocjenom 9,73. Poslijediplomske studije (Građanskopravni smjer) upisao je školske 1980/1981. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom „Zajednička svojina bračnih drugova” odbranio je 1984. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Založno pravo na pokretnim stvarima” 1991. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici izabran je za asistenta pripravnika 1981. godine, na predmetu Građansko pravo. Za asistenta je izabran 1987. godine, za docenta 1992. godine, za vanrednog profesora 1997. godine, a za redovnog profesora 2002. godine.


Autor je 26 knjiga i više desetina monografskih studija i članaka objavljenih u uglednim časopisima. Autor je četiri univerzitetska udžbenika: Građansko pravo, Stvarno pravo, Pravo obezbjeđenja potraživanjai Zemljišnoknjižno pravo.


Napisao je brojne komentare zakona od kojih je najsveobuhvatniji Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima u teoriji i praksi (2400 stranica štampanog teksta), Komentar Zakona o hipoteci i Komentar Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (1260 stranica štampanog teksta). Objavio je i veći broj studija iz građanskog prava. Učesnik je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima. Pisac je velikog broja predloga odgovarajućih zakonskih tekstova, pretežno iz imovinsko-pravne oblasti.

 

Redovni je profesor na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Predaje dva obavezna predmeta (Građansko pravo i Stvarno pravo) kao i dva opciona predmeta (Pravo intelektualne svojine i Pravo obezbjeđenja potraživanja).

Prof. dr Zoran Rašović bio je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici u dva mandata (2003–2005, 2005–2008. godine), član i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (2008–2012) i predsjednik Nacionalnog komiteta Međunarodne akademije za uporedno pravo (Academie internationale de droit comparé). Dobitnik je najvećeg državnog priznanja – Trinaestojulske nagrade za 2008. godinu, za djela iz oblasti pravnih nauka.


Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011, a za redovnog 18. decembra 2018. godine. Sekretar je Odjeljenja društvenih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine.

bottom of page