top of page

USTANOVLJENA NAUČNA NAGRADA ,,AKADEMIK

MIJAT ŠUKOVIĆ"

mijat.jpg

Udruženje pravnika Crne Gore je ustanovilo naučnu nagradu u čast akademika Mijata Šukovića, koja će se dodjeljivati pojedincima za poseban doprinos očuvanju crnogorske pravne baštine, razvoju pravne nauke, etike i kulture.

Dr Mijat Šuković je bio univerzitetski profesor, naučnik, ustavopisac i hroničar ustavnosti Crne Gore. Šuković je bio redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, dobitnik brojnih priznanja, među kojima i Trinaestojulske nagrade.

 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952. godine, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1964. godine.

U dva mandata (1967-1974) je bio potpredsjednik Izvršnog vijeća Crne Gore, zatim predsjednik Ustavnog suda Crne Gore (1874-1982) kao i potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća (1982-1986).

Kao predsjednik Republičkog savjeta za koordinaciju naučnih djelatnosti (1968-1974) organizovao je izradu projekta osnivanja Društva za nauku i umjetnost Crne Gore, koje je 1976. godine preorganizovano u CANU, te projekata osnivanja Pravnog fakulteta i Univerziteta Crne Gore, a rukovodio je i radom na realizaciji tih projekata.

Dobitnik je Trinaestojulske nagrade za nauku (1972) i mnogih drugih priznanja i odlikovanja.

U fokusu njegovog naučnog interesovanja bili su ustavni sistem i ustavno pravo. Objavio je 17 knjiga (od kojih su dvije koautorstvo) i oko 250 naučnih radova.

Najpoznatije studije akademika Šukovića su:

- Podgorička skupština 1918. (1999);

- Crnogorsko tužilaštvo (koautorstvo) (2000);

- Crna Gora od federacije ka nezavisnosti (2001);

- Parlamentarizam u Crnoj Gori (koautorstvo) (2002);

- Studije i eseji iz istorije države Crne Gore (2003);

- Država Crna Gora u istorijskom procesu razgradnje i građenja 1997-2002. (2004);

- Ustav za Knjaževinu Crnu Goru od 1905. (2005);

- Istorija zakonodavstva Crne Gore 1796-1916. (2006);

- Novovjekovna država Crna Gora 1796-2002. (2006)

Akademik Šuković je, pored 17 knjiga, objavio i preko 300 naučnih radova, članaka, ogleda i eseja, među kojima su mnogi objavljeni upravo u „Pravnom zbrniku“ za koji je u besjedi (29.05.2008. godine) povodom 75 godina izlaženja „Pravnog zbornika“ izrekao da je isti „svjedok trajanja crnogorske pravne misli“ i mjesto koje predstavlja „riznicu crnogorske pravne baštine.“ Bogata životna i profesionalna biografija akademika Mijata Šukovića, pored ostalog, sadrži i podatak da je uvaženi profesor bio i predsjedavajući uređivačkog odbora časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ (2007–2011), član Senata UPCG i dobitnik Povelje Udruženja pravnika Crne Gore (1998).

 

Na omažu “Sjećanje na Mijata Šukovića”, organizovanom 2013. godine od strane Pravnog fakulteta UCG i Udruženja pravnika Crne Gore, odlučeno je da će se jednom u pet godina dodjeljivati posebna nagrada koja će nositi ime uvaženog profesora i to ''za poseban doprinos očuvanju crnogorske baštine, razvoju pravne nauke, pravne svijesti, pravne etike i pravne kulture”.

Na tom skupu prof. dr Dragan Radonjić rekao je da će Šuković trajati djelima i sjećanjem mnogih koji su imali čast i privilegiju da sa njim sarađuju. “Sjećaćemo se Šukovića kao pravnika, naučnika i političara. Pravni fakultet će ga pamtiti kao svog osnivača i uglednog profesora koji je ostavio traga na brojne generacije studenata”-kazao je on.

 

Tadašnji predsjednik Udruženja pravnika, Mladen Vukčević, kazao je da će generacije studenata pamtiti profesora kao uvaženog kolegu, odanog svetinji prosvjetnog poziva. "Pamtiće ga i kao kreatora pravnih akata koji su bili okosnica crnogorske pravne istorije. Niko tako cjelovito nije tumačio ustavnu normu utvrđujući njenu suštinu i smisao", rekao je on.

bottom of page