top of page

Biografija Stanka Marića

foto Stanko Maric.jpg

Rođen sam 14.03.1943 g. u selu Šipačnu, opština Nikšić. Osnovnu školu i gimnaziju završavam u Nikšiću. Pravni fakultet završavam u Beogradu 1966. god., gdje sam položio i pravosudni ispit.

1966. god. zaposlivši se u “Ateksu” Nikšić bio sam jedini sa visokom školskom spremom, što je bio razlog da preuzmem sve pravne poslove. Prelazim u Robnu kuću “Beko” Titograd 1969.god. na poslove sekretare. 1971. god. po konkursu sam primljen u Republički sekretarijatu za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, na poslovima stručnog saradnika, a od 1973 god. na poslovima načelnika odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu.

Od 1974 god. bio sam delegat u Vijeću mjesnih zajednica Skupštine opštine Titograd.

Početkom 1979 god. Skupština Crne Gore me izabrala za sudiju Osnovnog suda udruženog rada, koji je imao status Višeg suda.

Od 1982. god. do 1991. god., bio sam povremeni sudija Suda udruženog rada.

1982 god., Izvršno vijeće Skupštine Crne Gore me postavilo za Glavnog republičkog upravnog inspektora sa zadatkom kontrole zakonitosti organizacije rada i funkciomisanja republičkih i opštinskih organa uprave u ostvarivanju prava i obaveza građana.

1984 god. Izvršno vijeće me postavilo za pomoćnika republičkog sekretara za pravosuđe i upravu.   Na tim poslovima sam bio sve do 1991 god., do izbora nove Vlade. Rukovodio sam sektorom za upravu, u čijem je  djelokrugu rada  bila organizacija i funkcionisanje državne i opštinske uprave.

1991 god. nova Vlada me (re)imenovala za pomoćnika ministra pravde, ali nedugo zatim zbog neslaganja sa karakterom vršenja vlasti, Vlada me razriješila i stavila na raspolaganje.  

Iste godine, Vlada me postavila za direktora Republičke uprave za zajedničke poslove državnih organa. Ubrzo sam razriješen i sa te pozicije.

Nakon toga sam bio na raspolaganju do pred kraj 1992 god. kada me ministar odbrane imenovao za savjetnika.

U prvoj polovini 1993 god. Skupština Glavnog grada me imenovala za sekretara Skupštine.

1998 god., sam ponovo  imenovan za sekretara Skupštine.

Skupština Zajednice opština Crne Gore me 2001 god. izabrala za Generalnog sekretara Zajednice.

2009. godine odlazim u penziju.  Od 2010 g.,nakon položenog advokatskog ispita, bavim se advokaturom.

Od 1993 godine bio sam generalni sekretar Udruženja pravnika Crne Gore, a od 1998 godine potpredsjednik Udruženja. Od 2002 god. do 2008 god. bio sam predsjednok Udruženja, u kom periodu su razmatrana važna pitanja državnopravnog statusa Crne Gore. Od 1993 god. do 2007 god. bio sam član Predsjedništva Saveza Udruženja pravnika Jugoslavije, odnosno Udruženja pravnika Srbje i Udruženja pravnika Crne Gore.

U periodu od 2002 do 2006 god., kao predstavnk Udruženja pravnika, bio sam član Sudskog savjeta.

Od 2008 god. do 2012 god. bio sam predsjednik Senata Udruženja pravnika, u kojem su, pored uglednih pravnika i istaknutih profesora crnogorskih univerziteta bili i akademici Branko Pavićević, Mijat Šuković, Radovan Radonjić, Šerbo Rastoder i Dragan Vukčević.

Dobitnik sam POVELJE sudova udruženog rada Jugoslavije za rezultate u obavljanju sudske funkcije 1986 godine i POVELJE Udruženja pravnika Crne Gore za doprinos u afirmaciji pravne struke i razvoju i unapređenju pravnog sistema 2013 godine. Nakon učešća u reformskim aktivnostima,u kojima su učestvovali i  inostrami eksperti, proglašen sam za eksperta Savjeta Evrope za javnu upravu.

bottom of page