top of page

PROMOCIJA PRAVNOG ZBORNIKA - 86 GODINA RADA UDRUŽENJA

lawyer 2.jpg

Novi broj časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ (03/2019), u izdanju Udruženja pravnika Crne Gore izašao je iz štampe, a sadrži 21 rad iz oblasti prava i srodnih pravnih disciplina, čiji su autori istaknuti pravnici sa sva tri crnogorska pravna fakulteta – Univerziteta Crne Gore, Univerziteta „Mediteran“ i Univerziteta „Donja Gorica“ te određeni autori iz inostranstva.

Pravni zbornik nastavlja misiju svjedoka trajanja crnogorske pravne misli i riznice crnogorske pravne baštine, koju je počeo još 1. jula 1933. godine, kada je u Podgorici štampan prvi broj. U najstarijem crnogorskom pravnom časopisu do sada je, za 86 godina izdavanja, radove objavilo više od 500 autora sa temama iz oblasti prava, srodnih pravnih disciplina i sociologije.

U novom izdanju štampan je u tiražu od 300 primjeraka, na više od 400 strana. Komercijalno se ne distribuira, već se besplatno dostavlja autorima, kolegama, fakultetima, sudovima... Štampanje ovog broja pomogla je Ambasada SAD u Podgorici – Biro Stejt dipartmenta za sprovođenje zakona.

Crnogorska pravnička publika, u novom broju časopisa, izborom Redakcijskog odbora, u prilici je da se upozna sa sedam članaka iz oblasti teorije prava, međunarodnog javnog, građanskog procesnog, krivičnog prava i istorije prava.

U svojim autorskim radovima prof. dr Marko Dokić razmatra Hobsovo shvatanje suverenosti, prof. dr Nebojša Vučinić se bavi primjenom testova efektivne i sveobuhvatne kontrole Evropskog suda za ljudska prava u određivanju eksteritorijalne nadležnosti države za poštovanje ljudskih prava (čl. 1 Konvencije), a dr Nikola Dožić tretira pitanje „nasljedivosti“ kreditnih obaveza ostavioca.

Rad posvećen sprovođenju stranih izvršnih naslova u Crnoj Gori potpisuje prof. dr Ranka Račić, a dr Darko Radulović i prof. dr Miloš Vukčević u tekstovima iz oblasti krivičnog prava tretiraju pitanje reforme opšteg dijela Krivičnog zakonika Crne Gore, odnosno pitanje usaglašenosti crnogorskog krivičnog zakonodavstva sa članom 5 Protokola UN o oružju.

U rubrici „Istorija prava“ je rad prof. dr Sava Markovića koji se bavi pitanjem kazne bešćašća u kuneiformnom pravu.

U dijelu „Ogledi“ prof. dr Časlav Pejović, profesor Pravnog fakulteta u Kyushu University u Japanu, svoj rad je naslovio „O jednoj presudi Apelacionog suda – rušenje mita o 'domaćinskoj pravdi'“, a prof. dr Vesna Rakić–Vodinelić tretira pitanje (ne)ustavnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika sudova kroz prizmu primjene Ustava Crne Gore i Zakona o Sudskom savjetu i sudijama Crne Gore. U ovoj rubrici zastupljeni su i radovi prof. dr Damjana Šećkovića koji se bavi pitanjem konkurencije u svijetu, a mr Sergej Sekulović se bavi novim Zakonom o slobodi vjeroispovijesti kroz prizmu odnosa politike i prava.

Udruženje pravnika Crne Gore i Redakcijski odbor časopisa posebnu pažnju, ističe Radulović, posvećuju novoj generaciji crnogorskih mlađih pravnika, tako da se u ovom broju mogu naći i radovi dr Milene Kavarić koja piše o pravnoj prirodi ugovora o franšizingu, Ksenije Mišović - „Prava iz sjenke - ekonomska, socijalna i kulturna prava“, mr Sanje Grbović koja se bavi pitanjem nastanka, razvoja i položaja pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

U časopisu je i osvrt Rada Bojovića na poslovni ambijent u Crnoj Gori iz ugla stranih izvještaja i domaće regulative, te sutkinje iz Bara Tamare Spasojević koja tretira pitanje krivičnog postupka prema maloljetnicima.

Predstavljana su i nova izdanja iz oblasti prava. Maja Radunović je predstavila novu knjigu prof. dr Borislava Ivoševića i prof. dr Časlava Pejovića „Pomorsko pravo“, a mr Vidak Latković knjigu „Vanparnično procesno pravo i pravo izvršenja i obezbjeđenja“ autora prof. dr Gordane Stanković i prof. dr Ranke Račič.

Dekanica Pravnog fakulteta UCG prof. dr Aneta Spaić piše o uspješno okončanom Erasmus+ projektu CABUFAL koji je sproveden na ovom fakultetu.

U časopisu su tekstovi dr Branislava Radulovića „Ustavni patriotizam – koncept za društvenu koheziju“, dekana Fakulteta političkih nauka prof. dr Milana Markovića „Integracija i putem ustava“ i prof. dr Marka Dokića koji daje sociološki i ideološki pogled na ideju ustavnog patriotizma, dok dr Predrag Zenović pitanje ustavnog patritoizama tretira na temeljima ustavnog akta kao povelje slobode i društvene integracije.

Promocijom novog časopisa Pravnog zbornika Udruženja pravnika Crne Gore obilježeno je 86 godina postojanja ovog udruženja.

bottom of page