top of page

COVID–19 I NJEGOV UTICAJ NA LJUDSKA PRAVA


Autorica: Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore


U radu su analizirani osnovni principi derogiranja obaveza iz Konvencije, odnosno hitnih mjera koje preduzimaju Visoke strane ugovornice, u cilju spječavanja širenja epidemije na svojoj teritoriji, kako bi se izbjeglo da iste umanje osnovna prava i slobode, derogiraju vladavinu prava, a sa druge strane opravdaju očekivanja da se predvide sve relevantne opasnosti proaktivnim djelovanjem i primjenom mjera. Navedene mjere moraju biti proporcionalne i ograničene na one koje iziskuje hitnost situacije.


Države ugovornice su dužne da o preduzetim mjerama, koje odstupaju od njenih obaveza prema Konvenciji, obavijeste Generalnog sekretara Savjeta Evrope, kao i o ponovnoj primjeni odredaba Konvencije, odnosno o prestanku vanrednih okolnosti.


Mogućnost koja je data državama članicama, kao suvereno pravo na derogaciju Konvencije u vanrednim okolnostima nije apsolutno, već je u ograničenom obimu i pod nadzorom Evropskog suda. Proporcionalnost, legitimnost i neophodnost preduzetih mjera ispitivaće i cijeniti Evropski sud kroz pojedinačne slučajeve.


VIŠE na strani 175, Pravni zbornik 2/2020

コメント


bottom of page