top of page

Biografija dr Nikole Dožića

nikola.jpg

Dr Nikola Dožić je član radnog predsjedništva Skupštine Udruženja pravnika Crne Gore. 

Rođen je 19.12.1980. godine u Kolašinu. Pravni fakultet u Podgorici upisao je školske 1999/2000. godine, gdje je i diplomirao u redovnom roku  2003. godine. Dobitnik je Studentske nagrade Pravnog fakulteta za ostvarenu prosječnu ocjenu u školskoj 2001/2002. godini i Studentske nagrade Pravnog fakulteta u Podgorici za ostvaren ukupan prosjek u toku studija 2003. godine. Bio je nosilac stipendije Njemačke fondacije ''Konrad Adenauer'' za poslijediplomske studije u zemlji i stipendije Vlade Crne Gore za poslijediplomske studije.

Akademski naziv magistar pravnih nauka stekao je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran”, odbranivši magistarski rad pod naslovom: „Odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom“. Doktorsku disertaciju na temu “Prevare u osiguranju” odbranio je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

U Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore radio je od 2007. do 2009. godine. Od školske 2008/2009 godine do februara 2014. godine radio je kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran. 

Od septembra 2012. do februara 2014. godine obavljao je poslove vršioca dužnosti prodekana Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran. Od oktobra 2012. godine do februara 2014. godine, bio je član Etičkog odbora Univerziteta Mediteran. U novembru 2012. godine imenovan je za Generalnog sekretara Udruženja pravnika Crne Gore. U decembru 2013. godine imenovan je za Sekretara redakcije časopisa Pravni zbornik. 

U februaru 2014. godine izabran je za saradnika u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na građanskopravnoj  grupi predmeta.

U novembru 2016. godine izabran je za Sekretara Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

U periodu od 15. januara do 5. februara 2017. godine boravio je na Europa-Institutu Saaraland Univerziteta po stipendiji za akademsko istraživanje u evropskom i međunarodnom pravu.

bottom of page