top of page

Biografija dr Dražena Cerovića

drazen.jpg

Dr Dražen Cerović je član Senata Udruženja pravnika Crne Gore.

 

Rođen je 2. avgusta 1975. godine u Titogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1999. godine, kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Postdiplomske studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je stekao naučno zvanje magistra pravnih nauka 2003. godine. Magistarski rad, pod nazivom “Upravna stvar i ustavna žalba”, odbranio je Summa Cum Laude / With Highest Honor (sa odlikom). Doktorsku tezu pod nazivom “Parlamentarna kontrola javne uprave, takođe je odbranio Summa Cum Laude / With Highest Honor (sa odlikom) 2007. godine.

Prof. dr Dražen Cerović je na Univerzitetu Crne Gore izabran u sva dosadašnja zvanja. Za asistenta izabran je 2000. godine, u zvanje docenta 2009. godine, u zvanje vanrednog profesora 2014. godine, a u zvanje redovnog profesora 2019. godine. Predaje Upravno pravo, Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak, Postupak pred ombudsmanom, Policijsko pravo i Bezbjednosni menadžment, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik je Suda časti Unverziteta Crne Gore u periodu 2015-2017. Obavljao je funkciju prodekana za nastavu Pravnog fakulteta Unverziteta Crne Gore u periodu 2009-2011. Bio je savjetnik Predsjednika Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore u periodu 2006-2008. Bio je savjetnik Vlade Crne Gore, pri Koordinacionom timu za Strategiju o euroatlantskim integracijama u periodu 2008-2011. Ekspert je SIGMA za oblast javne uprave u Crnoj Gori. Član je Senata Udruženja pravnika Crne Gore. Član je Savjeta za građansku kontrolu rada policije od 2015., a predsjednik je Savjeta od 2017. Predsjednik je Udruženja za demokratski pravni poredak, koje okuplja stručnjake iz oblasti pravne nauke od 2001. Bio je akademski direktor Centra za javnu upravu Crne Gore 2003-2005. Saradnik je University of Texas u Dalasu i Arlingtonu. Obavljao je funkciju nacionalnog koordinatora European Agency for Reconstruction za projekat reforme javne uprave u Crnoj Gori 2001-2002. Član je više ekspertskih timova i radnih grupa Skupštine i Vlade Republike Crne Gore.

Autor je većeg broja naučnih, stručnih i drugih članaka i publikacija u oblasti Upravnog i Ustavnog prava i bezbjednosnog sektora. Izlagač je na velikom broju skupova, seminara i okruglih stolova iz oblasti prava i pravnog sistema.

Objavio je monografiju "Upravna stvar i ustavna žalba", u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Službenog lista Republike Crne Gore, Podgorica, avgust 2004. Koautor je monografije "Studija - Antikorupcija u Crnoj Gori", u izdanju Udruženja za demokratski pravni poredak, Podgorica, 2003. Autor je univerzitetskog udžbenika “Upravno procesno pravo”, u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 2013. godine. Autor je jednog od poglavlja u međunarodnoj naučnoj studiji o obavještajnim službama u Evropi - “Handbook of European Intelligence Cultures”, objavljenoj u izdanju jednog od najprestižnijih svjetskih izdavača Rowman & Littlefield. Autor je univerzitetskog udžbenika Upravno pravo u izdanju Službenog lista Crne Gore, 2019. Koautor je naučne monografije Zaštita podataka GDPR u izdanju Instituta za uporedno pravo u Beogradu 2019.

 

Takođe, autor je velikog broja članaka i publikacija iz naučnog i društvenog života. Govori engleski i ruski jezik. Uže oblasti interesovanja: Parlamentarna kontrola javne uprave, Ustavna zaštita građanskih prava i sloboda, Upravno pravo Evropske unije, Principi Evropskog administrativnog prostora, Ustavno uređenje evropskih država, Upravljanje bezbjednosnim sektorom i reforma službi bezbjednosti.

bottom of page