top of page

DOBITNIK NAGRADE 2013. godine - dr ČEDOMIR BOGIĆEVIĆ

Dr Čedomir Bogićević, teoretičar prava, naučnik i publicista, bivši sudija Vrhovnog suda, predsjednik Senata Dukljanske akademije nauka, član Pravnog savjeta CPC, prvi je dobitnik naučne nagrade „Akademik Mijat Šuković“ Udruženja pravnika Crne Gore.

Objavio je 20 knjiga i preko 250 naučnih i stručnih članaka, ogleda, rasprava i studija iz filozofije prava, opšte pravne teorije, socijalne filozofije, crnogorske državno-pravne istorije, velikog broja posebnih pravnih oblasti, kao i veliki broj publicističkih radova, eseja, prikaza, recenzija i komentara iz oblasti nauke, etike, kulture, književnosti, sociologije i tradicije. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu “Pravni zbornik” (1994-2004) Udruženja pravnika Crne Gore.

Bio je potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, te istovremeno član rukovodnih tijela mnogih specijalističkih asocijacija iz različitih oblasti jurističke kulture na ex jugoslovenskom nivou u oblasti filozofije prava, sociologije prava, radnog prava, socijalnog prava, privrednog prava i drugih oblasti. Član je mnogih redakcija i naučnih časopisa u oblasti društvenih i humanističkih nauka, te član savjeta mnogih pravnih fakulteta i drugih humanističkih studija.

Završio Pješadijsku školu rezervnih oficira i specijalističke studije – Međunarodno humanitarno pravo, kao i brojna specijalistička usavršavanja u oblasti praktične jurisprudencije u organizaciji Savjeta Evrope i Američkog udruženja pravnika (ABA), a bio je naučni predstavnik Crne Gore na Međunardnoj naučnoj konferenciji u Vašingtonu 2002. godine na temu Komunikacije i ljudska prava – kojom prilikom je imao čast da posjeti Vrhovni sud SAD. Povodom šezdesetog rođendana (2011) Nacionalna biblioteka Crne Gore, na Cetinju, priredila mu je Biobibliografiju (autori: M. Milović i V. Tatar) koja je u tom trenutku brojala 730 bibliografskih jedinica. Član je Matice Crnogorske – gdje je bio član Suda časti, Matice Muslimanske, član Odbora za pravne i političke nauke CANU, član Senata DANU, počasni član Crnogorske asocijacije “Korijeni”.

Biran je za predavača na Univerzitetu Crne Gore – Fakultet dramskih umjetnosti i Ekonomski fakultet. Učesnik je i podnosilac referata na mnogim međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama, simpozijumima i savjetovanjima.

Govori ruski i italijanski. Odlikovan je Medaljom rada Predsjedništva SFRJ, Nagradom Deveti decembar opštine Danilovgrad, Poveljom Udruženja pravnika Crne Gore. Između ostalih dužnosti, bio je savjetnik Suda udruženog rada Crne Gore, sudija Osnovnog suda udruženog rada u Titogradu, sekretar za društvene djelatnosti Titograda, zamjenik, a potom savjetnik ministra rada i socijalne politike, sekretar Ministarstva Pravde (1995-1997) gdje je pokrenuo inicijativu za obilježavanje 200-godišnjice prvog pisanog pravnog spomenika ,,Stega” i bitaka na Martinićima i Krusima (1796-1996) što je bio vjetar u jedra crnogorske nezavisnosti, i sudija Vrhovnog suda Crne Gore, sa koje pozicije po svom zahtjevu odlazi tri godine u prijevremenu mirovinu.

Dr Čedomir Bogićević i danas u vremenu kada se Crna Gora nalazi na putu evropskih integracija predstavlja izuzetnog stvaraoca čijom zaslugom i naučnim radovima smo bliže Evropi a samim tim i nacionalnom crnogorskom identitetu. Od mnoštva naučnih radova i publikacija posebno izdvajamo knjigu dr Čedomira Bogićevića posvećenu Petru II Petroviću Njegošu – “Petar II Petrović Njegoš kao državnik i reformator ” i “Njegoševa filozofija pravde.” U ovim svojim djelima dr Bogićević na izuzetan naučno-istraživački način prezentuje ulogu Njegoša u stvaranju i formiranju savremene (moderne) crnogorske države ali prezentuje i snagu njegove filozofsko-etičke misli vremena u kom je živio. Takođe treba posebno istaći i ,,Crnogorski pravno istorijski rječnik” prvi i jedini takve vrste kod nas.

Knjiga „Istorija crnogorskog sudstva” dr Čedomira Bogićevića objavljena je na Dan crnogorskog sudstva, a pisana je u čast 211 godina od donošenja Zakonika Obščega Crnogorskoga i Brdskoga i obrazovanja prvog centralnog državnog suda – Praviteljstva suda Crnogorskoga i Brdskoga, te 130 godina od Velikih državnih reformi i osnivanja Velikoga Suda. U knjigama su prezentovani visoka stilska vrijednost nauke, prava, istorije, filozofije i jezika, precizna emocija, analitička misao koja je povezana sa autentičnim crnogorskim identitetom i njegovo razvijanje kroz ukupan istorijski proces.

Dr Čedomir Bogićević će i dalje istrajavati da daje svoj ukupan doprinos nauci i biti jedan od nespornih autoriteta savremene crnogrske misli i njenog istorijskog bića.

bottom of page