top of page

Biografija mr Bojana Božovića

bojan.jpg

Bojan Božović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Međunarodno privatno pravo i Međunarodno javno pravo i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka UDG na smjeru Pravo EU.

Položio je pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore.

Angažovan je kao asistent na Fakultetu pravnih nauka UDG od 2008. na sljedećim predmetima: Međunarodno javno pravo, Ljudska prava, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno humanitarno pravo i Pravo EU.

Tokom svoje akademske karijere, usavršavao sa na brojni intitutima od kojih ističemo boravak na Max Planck institutu za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg) 2015. godine kao stipendista za darovite mlade naučnike. Osim angažmana na fakultetu, praktično iskustvo je sticao i kroz rad u NVO sektoru, advokatskim kancelarijima i kao ekspert i konsultant na projektima Savjeta Evrope, GIZ-a, ILO-a.

Član je Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore.

Bojan je objavio brojne radove iz međunarodnog prava, evropskog prava i ljudskih prava od kojih se ističu:

  1. Zaštita potrošača u ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija i ugovorima zaključenim na daljinu u savremenom međunarodnom privatnom pravu Crne Gore, Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2020.

  2. Rodoljub Etinski, Bojan Božović, The Function of the Margin Appreciation in the Jurisprudence of the ECthR, NRDO, 3-2019, Romania, 2019

  3. Međunarodna nadležnost za online potrošačke ugovore u Evropskom međunarodnom privatnom pravu, Studia Iuridica Montenegrina, br. 2, Podgorica, 2019

  4. Crna Gora – Pravo na slobodu kretanja ljudi kao dio savremenih pravnih i političkih izazova, Zbornik radova , CANU, Podgorica, 2019

  5. Zaštita potrošača u evropskom pravu i u praksi međunarodnih i nacionalnih sudova – stručna analiza, CEMI, Podgorica, 2016.

  6. Ljudska prava, demokratija i vladavina prava, Zbornik rodova, CANU, Podgorica, 2012.

 

Bojanove misli i podaci iz naučnih radova su citirani i u udžbenicima koji se koriste na pravnim fakultetima širom bivše Jugoslavije.

bottom of page