top of page

Potrebni stručniji i obrazovaniji upravnici

Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović je predložio da se prilikom izbora stečajnih upravnika uvede sistem sličan izboru sudija, čime bi se, kako smatra, postigla objektivnost.


Izvor: Pobjeda; autorka: Maja Leković


Iako je Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) pokrenulo ispočetka postupak izmjena Zakona o stečaju, sudeći po stavovima koji su se čuli na okruglom stolu, zakonsko rješenje će u većem dijelu biti bazirano na onom koji je usvojila prošla Vlada, a koje je povučeno iz skupštinske procedure.


Na jučerašnjem okruglom stolu u organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Renata Milutinović iz MER-a je saopštila da bi radna grupa koju čine predstavnici tog i ministarstava kapitalnih investicija, finansija i socijalnog staranja, pravde i Udruženje pravnika trebalo do jeseni da pripremi novi tekst izmjena zakona, čije je usvajanje predviđeno za treći kvartal ove godine.


Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović je stava da bi se upravnicima morala propisati obaveza trajne edukacije i održavanje licence, čime bi trebalo da se bavi Komora stečajnih upravnika, a ne ministarstava. Nije bio saglasan sa stavom predlagača zakona o trajnoj licenci, koja bi se dobijala nakon dva postupka licenciranja. Ocijenio je da je bolje da imamo tridesetak sposobnih i obrazovanih upravnika, u odnosu na postojećih 131.

Izbor upravnika

Radulović je predložio da se prilikom izbora stečajnih upravnika uvede sistem sličan izboru sudija, čime bi se postigla objektivnost. Ipak, mora se voditi računa da svaki upravnik ne može iznijeti svaki slučaj, zbog čega predlažemo da sudija može podnijeti zahtjev predsjedniku suda da se za dati slučaj imenuje upravnik sa posebnim kvalifikacijama. Upravnik koji bi na taj način bio „preskočen“, dobio bi naredni.

Predstavnik Komore Jovan Lopušina se ne protivi da sudija bira drugog upravnika u kompleksnim slučajevima, ali smatra da bi morao dati obrazloženje zbog čega se nije odlučio za onog čiji je bio red. Radulović je stava da bi sudija trebalo da obrazloži izbor drugog upravnika, jer će se time postići da upravnici, osim osnovnog znanja, teže podizanju svojih kvalifikacija. Milutinović je ukazala da je realno da se znanje upravnika preispita, imajući u vidu da je prošlo dosta vremena otkada su dobili to zvanje. Smatra da bi predmeti trebalo da se dodjeljuju po redoslijedu na osnovu liste upravnika koja će biti formirana nakon dobijanja licence.

Lopušina je ukazao da u Komori razmišljaju i o tome da bi trebalo ograničiti broj predmeta koje jedan upravnik može voditi istovremeno. Predlažu da se biraju na osnovu algoritma, koji bi uzimao u obzir reference, ali i broj aktuelnih predmeta. Saglasan je da je neophodna kontinuirana edukacija te da trajna licenca ne znači ništa bez toga. Predlaže da mladi upravnici prođu kroz proceduru saradnika, jer je teško očekivati da odmah mogu ući u kompleksne postupke.

Plan reorganizacije

Lopušina je problematizovao pitanje plana reorganizacije, navodeći da trenutnim zakonom nije regulisano šta se dešava u slučaju kršenja plana, već je stečaj jedina mogućnost.


-Starim zakonom o insolventnosti bili su predviđen dodatni rokovi, nakon kojih se uvodi bankrot. Javlja se mnogo dilema i u priznavanju potraživanja, nedoumice koje će možda završiti parničnim postupcima – objašnjava Lopušina.


On je predložio da se o otvaranju stečaja obavještavaju svi prepoznati povjerioci, ocjenjujući to moralnom obavezom, s obzirom na to da poslije isteka roka upravnici ne mogu prihvatiti njihova potraživanja. Imajući u vidu da upravnici za eventualnu štetu odgovaraju svojom ličnom imovinom, Lopušina je predložio i propisivanje obavezne polise osiguranja od odgovornosti u takvim slučajevima.

Rokovi

Radulović je kritikovao odredbu kojom je upravnicima dat rok od 18 mjeseci za licenciranje, imajući u vidu sva pitanja koja će morati biti regulisana podzakonskim aktima.


- Mora se sagledati procedura, a postavlja se pitanje koliko vremena će imati aktuelni stečajni upravnici za polaganje ispita. Mora se donijeti uputstvo o načinu i programu polaganja, formirati komisija koja će ispitivati, sazvati i dati rok za polaganje. U roku od ovih 18 mjeseci sve to treba da bude urađeno, upućeno Vladi, objavljeno... vodite računa o rokovima - poručio je Radulović predstavnicima Ministarstva pravde.


Prava radnika regulisati Zakonom o radu


Iako su sindikati uputili sugestije koje se odnose na položaj zaposlenih tokom stečaja, i Radulović i Milutinović su stava da to pitanje ne može biti regulisano ovim, već Zakonom o radu, o čemu bi trebalo da se razgovara sa socijalnim partnerima. Milutinović je navela da je sindikat reagovao zbog dugog trajanja stečajeva i uslova u kojima radnici nemaju sva prava garantovana Zakonom o radu.

Comments


bottom of page