top of page

DOBITNIK NAGRADE 2018. godine - prof. dr ZORAN RAŠOVIĆ

dobitnik nagrade Zoran Rasovic.jpg

Na svečanoj Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore predsjednik dr Branislav Radulović uručio je nagradu "Akademik Mijat Šuković" prof. dr Zoranu Rašoviću, profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, članu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) i Senata Udruženja pravnika.

Profesor Zoran Rašović je autor 26 knjiga i više desetina monografskih studija i članaka objavljenih u uglednim časopisima. Autor je četiri univerzitetska udžbenika: Građansko pravo, Stvarno pravo, Pravo obezbjeđenja potraživanja i Zemljišnoknjižno pravo.


Napisao je brojne komentare zakona od kojih je najsveobuhvatniji Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima u teoriji i praksi (2400 stranica štampanog teksta), Komentar Zakona o hipoteci i Komentar Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (1260 stranica štampanog teksta). Objavio je i veći broj studija iz građanskog prava.

Učesnik je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima. Pisac je velikog broja predloga odgovarajućih zakonskih tekstova, pretežno iz imovinsko-pravne oblasti.

Redovni je profesor na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Predaje dva obavezna predmeta (Građansko pravo i Stvarno pravo) kao i dva opciona predmeta (Pravo intelektualne svojine i Pravo obezbjeđenja potraživanja).

Prof. dr Zoran Rašović bio je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici u dva mandata (2003–2005, 2005–2008. godine), član i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (2008–2012) i predsjednik Nacionalnog komiteta Međunarodne akademije za uporedno pravo (Academie internationale de droit comparé). Dobitnik je najvećeg državnog priznanja – Trinaestojulske nagrade za 2008. godinu, za djela iz oblasti pravnih nauka.


Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011, a za redovnog 18. decembra 2018. godine.

Sekretar je Odjeljenja društvenih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine.

U 2016. i 2017.godini objavio je dvije kapitalne knjige u izdanju CANU: ''Bogišićeve pravne izreke-Skladnosti između rimskopravnog i crnogorskog narodnog vrela’’, i „Crnogorska služba Valtazara Bogišića, nezavršeni zakonski projekat’’.

 

,,Ovom nagradom Udruženje pravnika želi da na pijedastalu pravne nauke izdvoji najbolje među crnogorskim pravnicima i one koji neupitno svojim naučnim radom i stvaralaštvom jesu luča crnogorske pravne misli. Otvorenost procesa kandidovanja, duga procedura predlaganja, više kandidata i konsenzus u izboru garancija su da ovo vrijedno priznanje ide u ruke najzaslužnijem”, kazao je predsjednik Udruženja pravnika dr Branislav Radulović.

Iz Udruženja pravnika ističu da je profesor Rašović, dostojnim odnosom prema pravničkoj profesiji i uzornim odnosom prema kolegama, zaslužio poštovanje u akademskoj zajednici.

 

„Zadivljujućim rezultatima koji su ga preporučili za ovo visoko priznanje, doktor Rašović je stao u red onih crnogorskih pravnika za koje se može reći da su dali nezamjenjiv doprinos unaprjeđenju prava”, poručio je Radomir Prelević, predsjednik Senata Udruženja pravnika.

„Ovo je velika čast i uzvišeno priznanje”, saopštio je Rašović, ukazujući u besjedi na uzvišeni cilj svakog društva, koji treba da bude na umu svima, a posebno pravnicima.

„Od vas se očekuje da doprionosite svakodnevno društvenoj kontroli ponašanja institucija. Vladavina zakona, razumije se i Ustava, i pravo uopšte, a ne vladavina ljudi, razumije se i vladavina morala. I što nije zabranjeno može da ne bude pošteno - sjetimo se ove čuvene Bogišićeve izreke”, poručio je Rašović.

 

„Ovu nagradu smatram kao izuzetno priznanje Pravnom fakultetu i CANU, a ono je  tim veće što dolazi od najšireg pravništva naše zemlje, teoretičara i praktičara, privrženika zakonima i nauci vještima. Ova nagrada je i draža i vrednija time što nosi ime čovjeka i umom i naukom i energijom i odanošću potpuno dorasla tome prestižu, dugogodišnjem autoritativnom i temeljitom profesoru ovog Fakulteta i redovnom članu CANU, akademika i velikog imena naše pravne nauke”, kazao je prof. Rašović.

On takođe smatra značajnim što se nagrada dodjeljuje kada se obilježava 130. godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru.

Profesor Zoran Rašović je na kraju naglasio da ogromnu čast, koja mu je ukazana uručivanjem nagrade „Akademik Mijat Šuković’’ dijeli sa 37 generacija svojih studenata, kolegama, profesorima i saradnicima kao i svekolikim pravništvom Crne Gore i CANU čiji je član.

 

Ovo priznanje dodjeljuje se jednom u pet godina za poseban doprinos očuvanju crnogorske pravne baštine, razvoju pravne nauke, svijesti, etike i pravne kulture.

bottom of page