top of page

Biografija dr Branislava Radulovića

bane.jpg

Dr Branislav Radulović je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore od 2018. godine. 

Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore 2018. godine izabran je za predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore (na Skupštinama Udruženja 2008. i 2012. godine biran je za potpredsjednika Udruženja pravnika, a u prethodnom  mandatu bio je Generalni sekretar Udruženja).

Od 2008. godine obavlja funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ (u ranijim mandatima bio je sekretar redakcije časopisa).

 

Na Univerzitetu „Mediteran” – Podgorica, biran je u zvanja docenta i vanrednog profesora, gdje je na Pravnom fakultetu profesor na predmetu „Kompanijsko pravo” a na Fakultetu za ekonomiju i biznis profesor na  predmetima „Kontrola i revizija“, „Interna kontrola i revizija” i „Revizija javnog sektora”.

 

Za člana Senata Državne revizorske institucije (DRI) izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

 

Ovlašćeni je ispitivač za sticanje licence – državni revizor, kao  i za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije: ovlašćeni računovođa. Ranije je bio ovlašćeni ispitivač na stručnom ispitu za rad u državnim organima Uprave za kadrove i autor priručnika za polaganje ispita.

Završio je više specijalističkih programa iz oblasti revizije javnog sektora, privrednopravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava.

Bio je član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, stečaju i insolventnosti privrednih društava, koncesijama, eksternoj reviziji i dr.

Stekao je certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu Electronic commerce in banking and trade i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu „Javne politike i demokratsko rukovođenje” (2007.), certifikat na programima UN/INTOSAI u Beču (2014-2015), na programima Evropskog revizorskog suda, a 2016. godine stekao je certifikat USAID i Centra za revizorsku izuzetnost za program revizije performansi.

Boravio je na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003.), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007.) i Norveškoj (2011.) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik je XIX, XX i XXI Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007.), Johanesburgu (2010.), Pekingu (2013.), Abu Dabiju (2016.) i Moskvi (2019.) godine.

Član je Redakcije časopisa Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore „Računovodstvo i revizija”.

Imenovan je 2015. godine od strane Upravnog odbora za člana Arbitražnog suda Privredne komore.

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, priručnika „Privredno pravo” u izdanju UZK, kao i 40 stručnih radova i tekstova iz oblasti budžetskog prava, revizije javnog sektora, ustavnog prava, savremenih političkih Sistema i istorije države i prava objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je dva naučna članka koja su objavljena u izdanjima Hrvatske akademije nauka i umjetnosti 2018. i 2019. godine.

Imenovan je 2021. godine u ime Udruženja pravnika Crne Gore za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Kopredsjednik je Igmanske inicijative za Crnu Goru.

bottom of page